TúI NOãN HOàNG - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Túi noãn hoàngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Túi noãn hoàng chủ yếu được gọi là lòng đỏ trong trứng chim. Trên thực tế, túi noãn hoàng đi kèm với nhau thai ở người và đảm nhận các chức năng quan trọng trong quá trình phát triển của phôi thai.