ỐNG MẬT - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Ống mậtEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tất cả các bộ phận của cơ thể mà mật phải đi qua trong quá trình trao đổi chất được gọi là ống mật. Một sự phân biệt được thực hiện giữa đường mật nằm trong gan (đường mật trong gan) và đường mật nằm ngoài gan (đường mật ngoài gan