GâY Tê NGOàI MàNG CỨNG - ĐIỀU TRỊ, ẢNH HƯỞNG Và RỦI RO - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Gây tê ngoài màng cứngEditor Choice
Không gian dưới nhện
Không gian dưới nhện
Gây tê tủy sống được gọi là gây tê ngoài màng cứng. Đây là một trong những thủ tục gây tê vùng.