SỰ KẾT DíNH - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

sự kết dínhEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Trong y học, độ bám dính mô tả lực gắn kết giữa hai hoặc nhiều lớp hoặc cấu trúc hữu cơ. Ví dụ, nó cho phép các tế bào máu bám vào thành mạch và do đó di chuyển độc lập với dòng máu. Hình ảnh bệnh lý