USSICLES THíNH GIáC - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Thính giác ossiclesEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Các túi tinh nằm trong tai giữa và được sử dụng để truyền các rung động cơ học.