KHẢ NĂNG THẤM MàNG - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Tính thấm của màngEditor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Tính thấm của màng đặc trưng cho khả năng thấm của các phân tử qua màng tế bào. Tất cả các tế bào đều được ngăn cách với gian bào bằng màng sinh chất, đồng thời chứa các bào quan của tế bào lần lượt được bao bọc bởi màng