HỌC SINH - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

học sinhEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Con ngươi tham gia đáng kể vào quá trình thị giác. Nó điều chỉnh tỷ lệ ánh sáng trên võng mạc và do đó tham gia vào việc tạo ra ấn tượng thị giác. Thông qua quá trình xử lý kích thích, nó thích nghi với điều kiện ánh sáng phổ biến