ĐỘNG MẠCH MẶT - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Động mạch mặtEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Động mạch mặt ghép nối phát sinh như nhánh chính thứ ba của động mạch cảnh ngoài (Arteria carotis externa) và cung cấp các phần lớn cấu trúc bề mặt của khuôn mặt bao gồm mũi, môi và lưỡi. Động mạch mặt mất