THEO DõI CHUYỂN ĐỘNG CỦA MẮT - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Mắt theo chuyển độngEditor Choice
Không gian dưới nhện
Không gian dưới nhện
Chuyển động của mắt phục vụ tất cả các khía cạnh của thị giác và một phần được kiểm soát bởi các phản xạ được kích hoạt bởi sự tự chuyển động và z. B. chụp và theo dõi một đối tượng. Hình ảnh nằm ở trung tâm của điểm màu vàng, tức là ở fovea