BENZODIAZEPINES - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH

BenzodiazepinesEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Benzodiazepine thuộc nhóm chất có các hợp chất hữu cơ mạch vòng đặc trưng thường được sử dụng trong y tế như thuốc an thần hoặc thuốc ngủ. Tác dụng của chúng dựa trên việc tăng cường cái gọi là ức chế