FIBROCYTE - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

FibrocyteEditor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Tế bào sợi là một phần của mô liên kết. Chúng thường không hoạt động và có các phần phụ không đều kết nối với các phần phụ của các tế bào sợi khác, tạo cho mô liên kết sức mạnh ba chiều. Tại