KHỚP - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Khớp nốiEditor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Khớp là một kết nối linh hoạt kết nối ít nhất hai xương theo cách có thể cử động được. Có các dạng khớp khác nhau cũng như khả năng tồn tại các kết nối giống như khớp, sau đó được coi là không chính xác