GLYCOPROTEIN - CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIÁ TRỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Khoảng một nửa số protein trong cơ thể con người là glycoprotein. Các chất đóng vai trò là thành phần tế bào cũng như chất miễn dịch. Chúng chủ yếu được hình thành trong cái được gọi là N-glycosyl hóa và có thể được sử dụng trong