GIẢI PHóNG INSULIN - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Và BỆNH - KRPERPROZESSE

Giải phóng insulinEditor Choice
Substantia nigra
Substantia nigra
Việc giải phóng hormone quan trọng insulin của tuyến tụy được gọi là giải phóng insulin hoặc bài tiết insulin.