DâY THẦN KINH TROCHLEAR - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Dây thần kinh trochlearEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Dây thần kinh trochlear là dây thần kinh sọ thứ tư và vận động bên trong cơ xiên trên. Cùng với dây thần kinh vận động cơ và dây thần kinh bắt cóc, nó tham gia vào chuyển động của nhãn cầu. Nhìn đôi xảy ra khi dây thần kinh bị tê liệt