BỘ MáY NâNG ĐỠ RĂNG - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Dụng cụ hỗ trợ răngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Răng có một vai trò quan trọng. Bạn phải cắt nhỏ và nhai thức ăn chúng ta ăn hàng ngày. Để có thể thực hiện công bằng cho nhiệm vụ này, họ phải được neo vững chắc trong hàm.