TỦY RĂNG - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH Lý - GIẢI PHẪU HỌC

Cùi răngEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Tủy răng được hiểu là phần bên trong của răng. Nó còn được gọi là cùi răng.