ĐƯỜNG Hô HẤP - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

Đường hô hấpEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Đường hô hấp là một thuật ngữ chung cho các cơ quan khác nhau. Chúng chịu trách nhiệm cho quá trình thở của con người. Các quy trình làm việc thể hiện sự tác động lẫn nhau phức tạp của các yếu tố riêng lẻ. Bệnh tật có thể ảnh hưởng đến các chức năng