TUYẾN TỤY - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

tuyến tụyEditor Choice
Substantia nigra
Substantia nigra
Tuyến tụy (về mặt y học, tuyến tụy) là một tuyến thuộc cơ quan tiêu hóa của con người và của tất cả các động vật có xương sống. Nằm ở vùng bụng trên, nó là một trong những cơ quan quan trọng.