TẬP LUYỆN CƠ SàN CHẬU - ĐIỀU TRỊ, ẢNH HƯỞNG Và RỦI RO - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Tập luyện về cơ sàn chậuEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Việc luyện tập cơ sàn chậu còn được gọi là bowling. Được đặt theo tên của nhà phát minh Arnold H. Kegel. Trong quá trình luyện tập này, các cơ xung quanh sàn chậu được rèn luyện. Các vấn đề thường phát sinh nếu sàn chậu không được đào tạo tối ưu. Một ví dụ