RỐI LOẠN THĂNG BẰNG - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ Và TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Rối loạn thăng bằngEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Rối loạn thăng bằng liên quan đến cảm giác thăng bằng. Điều này là cần thiết để đảm bảo tư thế và định hướng. Rối loạn thăng bằng thuộc loại rối loạn ý thức.