ĐẠI TRàNG - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Đại tràngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Đại tràng hay còn gọi là ruột già là đoạn giữa của ruột già. Nó được chia thành bốn phần, bắt đầu ở phía sau ruột thừa và kết thúc ở phần chuyển tiếp đến trực tràng.