DA - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Kết cấu của da không chỉ là dấu hiệu của các bệnh hiện có. Da cũng đóng một vai trò quan trọng liên quan đến thẩm mỹ và ngoại hình của một người. Da cũng thực hiện nhiều chức năng