TRí THôNG MINH - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Sự thông minhEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Định nghĩa của thuật ngữ trí thông minh thường được sử dụng có xu hướng khó khăn. Trong cuộc sống hàng ngày nó được sử dụng theo những cách khác nhau và luôn được định nghĩa khác nhau. Điều này liên quan đến thực tế là có nhiều loại trí thông minh khác nhau