BIỂU Bì - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

biểu bìEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Là lớp ngoài cùng của da, biểu bì tạo thành ranh giới giữa cơ thể và thế giới bên ngoài. Nó chủ yếu đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ chống lại các sinh vật gây bệnh xâm nhập.