HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (LƯỢNG ĐƯỜNG TRONG MáU THẤP) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Hạ đường huyết (lượng đường trong máu thấp)Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Hạ đường huyết được hiểu là lượng đường trong máu giảm xuống dưới giá trị khoảng 60 mg / dl hoặc 3,3 mmol / l. Theo nghĩa y học, hạ đường huyết không phải là một bệnh tự thân, mà là một bệnh do các hoàn cảnh hoặc bệnh khác gây ra.