HỒI TRàNG - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Hồi tràngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Hồi tràng là đoạn cuối cùng của ruột non, được ngăn cách với ruột già bởi cái được gọi là van hồi tràng. Tuy nhiên, mặt khác, nó nổi lên từ hỗng tràng mà không có đường viền sắc nét.