GIAI ĐOẠN VẬN CHUYỂN MIỆNG - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Và BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Giai đoạn vận chuyển miệngEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Hành động nuốt bao gồm một giai đoạn chuẩn bị và ba giai đoạn vận chuyển. Giai đoạn đầu tiên tương ứng với giai đoạn vận chuyển qua đường miệng của bã thức ăn, trong đó phản xạ nuốt được kích hoạt.Nuốt rối loạn phản xạ của giai đoạn vận chuyển miệng