VẬN CHUYỂN HOẠT CHẤT - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Và BỆNH - KRPERPROZESSE

Vận chuyển khối lượng lớnEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Vận chuyển hoạt chất là hình thức vận chuyển cơ chất qua màng sinh chất. Sự vận chuyển tích cực diễn ra dựa trên nồng độ hoặc gradien điện tích và diễn ra cùng với sự tiêu thụ năng lượng. Trong bệnh ti thể, quá trình này bị rối loạn.