BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS - NHIỄM TRùNG, TRUYỀN BỆNH & BỆNH TẬT - MẦM BỆNH

Bacillus stearothermophilusEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Bacillus stearothermophilus là một loài vi khuẩn hình que và không gây bệnh thuộc họ Bacillaceae và bộ phận Firmicutes. Loại vi khuẩn là một trong những tác nhân được gọi là tác nhân hình thành bào tử, tức là nó hình thành những tác nhân kháng thuốc trong điều kiện không thuận lợi