RỐI LOẠN CHUYỂN ĐỔI PHâN LY - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Rối loạn chuyển đổi phân lyEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Rối loạn chuyển đổi phân ly là một nhóm bệnh tâm thần, trong đó các triệu chứng thể chất xảy ra sau một tình huống sang chấn tâm lý. Chẩn đoán yêu cầu loại trừ bất kỳ bệnh hữu cơ nào