GEN - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Một phần cụ thể của DNA được gọi là gen. Nó là vật mang thông tin di truyền và kết hợp với các gen khác, kiểm soát tất cả các quá trình vật lý. Thay đổi di truyền có thể vừa vô hại vừa nghiêm trọng