HAEMOPHILUS INFLUENZAE - NHIỄM TRùNG, TRUYỀN BỆNH & BỆNH TẬT - MẦM BỆNH

Haemophilus influenzaeEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Vi khuẩn thuộc giống Haemophilus influenzae là vi khuẩn gây bệnh hình que, thường sống trên màng nhầy của người và lây truyền qua đường nhiễm trùng giọt. Chi bệnh ưa chảy máu bao gồm 16 loài, hầu như tất cả chúng đều không có oxy