MỞ BỤNG - ĐIỀU TRỊ, ẢNH HƯỞNG & RỦI RO - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ


Editor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Mở bụng là phẫu thuật mở khoang bụng. Nó diễn ra trong một thủ tục phẫu thuật.