RƯỢU NãO TỦY - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Dịch não tủyEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Rượu là chất lỏng cơ thể liên tục chảy xung quanh não và tủy sống trong cái gọi là không gian rượu bên trong và bên ngoài. Nó là một hệ thống các khoang liên kết với nhau. Rượu được làm mới đến bốn lần