HỆ BẠCH HUYẾT - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

Hệ thống bạch huyếtEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Hệ thống bạch huyết là một phần của hệ thống miễn dịch và được phân bổ khắp cơ thể. Nó không phải là một cơ quan đơn lẻ, mà là một mạng lưới phức tạp của các cơ quan bạch huyết và hệ thống bạch huyết.