CƠ TRAPEZIUS - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Cơ TrapeziusEditor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Cơ hình thang, cơ trapezius, còn được gọi là cơ mui do vị trí và hình dạng giải phẫu của nó. Nó bao gồm ba phần.