NỘI SOI ĐẠI TRàNG - ĐIỀU TRỊ, ẢNH HƯỞNG & RỦI RO - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Nội soi đại tràngEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Nội soi đại tràng còn được gọi là nội soi đại tràng trong thuật ngữ y tế và được sử dụng để phát hiện sớm ung thư ruột kết. Trong quá trình kiểm tra này, ruột già được kiểm tra với sự trợ giúp của một ống nội soi đặc biệt - ống này được đưa qua hậu môn vào