DA - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Hạ bìEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Da của chúng ta là cơ quan lớn nhất trong cơ thể và quan trọng. Hạ bì là một trong những lớp da trong cơ thể chúng ta nằm giữa lớp dưới da và lớp biểu bì. Trong thuật ngữ chuyên môn, nó được gọi là hạ bì hoặc corium. Lớp hạ bì tên đã được sử dụng