HORMONE KíCH THíCH TẾ BàO HẮC TỐ - CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIÁ TRỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hormone kích thích tế bào hắc tốEditor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Hormone kích thích tế bào hắc tố (MSH) đại diện cho một nhóm các hormone peptide, trong số những thứ khác, điều chỉnh việc sản xuất melanin trong tế bào hắc tố. Chức năng này được kiểm soát bởi các thụ thể melanocortin. Liên quan đến