PRECUNEUS - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

PrecuneusEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Precuneus là một phần của đại não. Nó nằm ở phía sau của đầu, ngay dưới hộp sọ. Cùng với hippocampus, nó đảm nhận các nhiệm vụ trong quá trình học tập.