AMINOPENICILLIN - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH

AminopenicillinEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Aminopenicillin là thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị kháng khuẩn. Do sự mở rộng hóa học của penicillin với nhóm amin trên dư lượng benzyl, nhóm thuốc cho thấy phổ hoạt động rộng hơn penicillin. Aminopenicillin