KHỚP - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

sự ăn khớpEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Trình bày rõ ràng và tốt là điều cần thiết để giao tiếp thành công. Những người có thể nói rõ những gì đã nói một cách chính xác sẽ được người kia hiểu rõ hơn. Sự ăn khớp phụ thuộc chủ yếu vào sự tương tác tốt