KIỂM TRA NƯỚC ỐI - ĐIỀU TRỊ, ẢNH HƯỞNG Và NGUY CƠ - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Kiểm tra nước ốiEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Các thủ tục chẩn đoán liên quan đến thai nhi đã được thực hiện trong vài năm nay bao gồm chọc dò màng ối và chọc dò dịch ối. Đánh giá y tế về nước ối cho phép rút ra kết luận