SỰ XâM NHẬP - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Xâm nhậpEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Xâm nhập hoặc nhập cư là một chuyển động của tế bào của quá trình tiết dịch dạ dày và do đó tạo thành một bước phát triển của phôi thai. Các tế bào của nội bì tương lai, tức là các tế bào của lá mầm ngoài, di chuyển vào phôi dâu. Lỗi di chuyển ô