BỆNH Có Vú ĐƠN DòNG - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Bệnh gammopathy đơn dòngEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Bệnh gammopathy đơn dòng là một bệnh huyết học. Nó được đặc trưng bởi thực tế là các kháng thể đơn dòng quá mức. Bệnh gammopathy đơn dòng ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống miễn dịch và có thể