NỐI - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Mối nốiEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Nối là một quá trình quan trọng trong quá trình phiên mã trong nhân của sinh vật nhân chuẩn, trong đó mRNA trưởng thành xuất hiện từ tiền mRNA. Các intron vẫn còn chứa trong pre-mRNA sau khi phiên mã bị loại bỏ