TâM THẦN PHâN LIỆT HOANG TƯỞNG - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Tâm thần phân liệt hoang tưởngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tâm thần phân liệt hoang tưởng là loại phụ phổ biến nhất của bệnh tâm thần phân liệt. Căn bệnh này được đặc trưng bởi các khiếu nại khác nhau như hoang tưởng, ảo giác thị giác và âm thanh. Đây là nơi mà thuật ngữ thay thế "hoang tưởng